Çalışmalar

ADEFES - The impact of “ADE fibrinogen/ES” ratio on mortality and outcome in massive transfusion patients / ‘‘ADE fibrinojen/ES’’oranının, masif transfüzyon hastalarında mortalite ve sonuçlar üzerindeki etkisi
CPSP-Cardiac - Determination of the Frequency and Affecting Factors of Chronic Postsurgical Pain After Cardiac Surgery: A Multicenter, Observational Study / Kardiyak Cerrahide Kronik Postoperatif Ağrı Sıklığı ve Etkileyen Faktörlerinin Belirlenmesi: Çok Merkezli, Gözlemsel Çalışma
FREAPS - The Impact of Frailty on Adverse Events in Patients Undergoing Gastrointestinal Procedural Sedation (FRAEPS Study / Gastrointestinal Prosedural Sedasyon Uygulanan Hastalarda, Kırılganlığın İstenmeyen Olaylar Üzerine Etkisi (FRAEPS çalışması)
OPICU - Observational Study for Peroperative care of patients requiring ICU (OPICU)
PEDSGAP - Risk Factors For Pediatric Difficult Supraglottic Airway Placement And Management / Pediatrik Zor Supraglottik Havayolu Yerleştirmesi ve Ventilasyonu (PEDSGAP) İçin Risk Faktörleri
POPCSA - Obstrüktif Uyku Apneli Hastalarda Postoperatif Pulmoner Komplikasyonların Tahmin Edilmesi; Çok Merkezli, Prospektif, Gözlemsel Kohort Çalışması (POPCSA)
PRAM - Evaluation of Pressure Recording Analytical Method Parameters and Its Relationship with Hypotension in Hypertensive Patients (PRAM-in-Hypo)
TuPAS - Turkish Precision Anaesthesia Study Project / Türkiye Hasta Odaklı Anestezi Yönetimi Projesi