PRAM - Evaluation of Pressure Recording Analytical Method Parameters and Its Relationship with Hypotension in Hypertensive Patients (PRAM-in-Hypo)

Although perioperative hypotensive events are common, it is not clear if these need to be treated to prevent adverse outcomes or are markers of cardiac frailty. Anesthesiologists may benefit from utilizing hemodynamic variables that can easily demonstrate the compensatory capacity of the cardiovascular system to optimize patient management and improve patients’ outcomes. Parameters of Pressure Recording Analytical Method (PRAM) and specifically Cardiac Cycle Efficiency can be used for this purpose in patients with cardiovascular risk factors. However, their values have not been studied in the perioperative setting, especially in hypertensive patients.

This study aims to create a predictive model based on PRAM to identify patients with decreased cardiac reserve and efficiency. The study population consists of 660 patients scheduled for major surgery. Key data collection occurs on the day of surgery and the following week. The primary objective is to assess the impact of preoperative hypertension on Cardiac Cycle Efficiency. Secondary outcomes will involve exploratory analyses, investigating the influence of additional cardiovascular risk factors on Cardiac Cycle Efficiency and other PRAM parameters. Additionally, we will explore the association between hypertension and the incidence of post-induction hypotension and cumulative time-weighted average of intraoperative hypotension considering their interaction with the cardiovascular risk factors.

This prospective observational study aims to prospectively evaluate the ability of PRAM to recognize decreased cardiac reserve and efficiency in hypertensive patients, and to evaluate the relationship between hypotension and untreated hypertension in patients undergoing major surgical procedures.


Perioperatif hipotansif olaylar yaygın olmasına rağmen, bunların advers sonuçları önlemek için tedavi edilmesi gerekip gerekmediği veya kardiyak zayıflık belirleyicileri olup olmadığı net değildir. Anestezi uzmanları, kardiyovasküler sistemin kompansatuar kapasitesini kolayca gösterebilen hemodinamik değişkenlerden faydalanarak hasta yönetimini optimize etmeye ve hastaların sonuçlarını iyileştirmeye yönelik olarak avantaj sağlayabilirler. “Pressure Recording Analytical Method” (PRAM) parametreleri, özellikle “Cardiac Cycle Efficiency” (CCE), kardiyovasküler risk faktörleri olan hastalarda bu amaç için kullanılabilir. Ancak, özellikle hipertansif hastalarda perioperatif dönemde bu değerler çalışılmamıştır.

Bu çalışma, PRAM'a dayalı azalmış kardiyak rezerv ve verimlilik tanımlayabilen bir öngörü modeli oluşturmayı amaçlamaktadır. Çalışma popülasyonu, büyük cerrahi operasyonlar için planlanan 660 hastadan oluşmaktadır. Temel veri toplama işlemi ameliyat günü ve takip eden hafta boyunca gerçekleşmektedir. Birincil amaç, preoperatif hipertansiyonun Kardiyak Döngü Verimliliği üzerindeki etkisini değerlendirmektir. İkincil sonuçlar, Hipertansiyonun ve diğer PRAM parametrelerinin Kardiyak Döngü Verimliliği üzerindeki etkisini araştıran keşifsel analizleri içerecektir. Ayrıca, hipertansiyon ile indüksiyon sonrası hipotansiyon insidansı ve kardiyovasküler risk faktörleri ile etkileşimlerini dikkate alarak intraoperatif hipotansiyonun kümülatif zaman ağırlıklı ortalamasının ilişkisini araştıracağız.

Bu prospektif gözlemsel çalışma, PRAM'ın hipertansif hastalarda azalmış kardiyak rezerv ve verimliliği tanıma yeteneğini prospektif olarak değerlendirmeyi ve majör cerrahi işlemlere tabi tutulan hastalarda hipotansiyon ile tedavi edilmemiş hipertansiyon arasındaki ilişkiyi değerlendirmeyi amaçlamaktadır.