ADEFES - The impact of “ADE fibrinogen/ES” ratio on mortality and outcome in massive transfusion patients / ‘‘ADE fibrinojen/ES’’oranının, masif transfüzyon hastalarında mortalite ve sonuçlar üzerindeki etkisi

The impact of “ADE fibrinogen/ES” ratio on mortality and outcome in massive transfusion patients (Approximately Dose-Equivalent for Fibrinogen / Erytrocyte Suspension-ADEFES TRIAL)

In this trial, patients who underwent cardiovascular surgery, obstetrics-gynecology, orthopedics/trauma surgery, neurosurgery, major ENT-GIS-GUS and other major bleeding surgeries, who are transfused with at least 4 units of erythrocyte suspension (ES) and at least one fibrinogen-containing product (FFP, fibrinogen concentrate, cryoprecipitate) within 24 hours will be included in the study. The primary aim of our study was to determine the effect of the ratio of 24-hour total fibrinogen amount to erythrocyte suspension (ADE Fibrinogen/ES) on 30-day all-cause mortality or bleeding specific mortality or quality of life or total ES transfusion. Other aims of this study are to determine the relationship of ADEF/ES ratio with 24-hour and 3-month all-cause and bleeding-related mortality, factors predicting mortality, complications, need for intensive care and length of stay, morbidity, and discharge parameters.

ClinicalTrial NCT06021184
Ethical approval E2-23-4265, 07.June.2023
Independent external auditor: Edward Gilbert-Kawai, MD, Critical Care and Anaesthesia Consultant, University College London, UK

“ADE fibrinogen/ES” oranının, masif transfüzyon hastalarında mortalite ve sonuçlar üzerindeki etkisi (Approximately Dose-Equivalent for Fibrinogen / Erytrocyte Suspension-ADEFES TRIAL)

Bu çalışmada 24 saat içinde en az 4 ünite eritrosit süspansiyonu (ES) ve en az bir fibrinojen içeren ürün (TDP, fibrinojen konsantresi, kriyopresipitat) transfüzyonu yapılan kardiyovasküler cerrahi, obstetri-jinekoloji, ortopedi/travma cerrahisi, nöroşirürji, major KBB-GİS-GÜS cerrahisi ve diğer majör kanamalı cerrahileri geçiren hastalar çalışmaya alınacaktır. Çalışmanın birincil amacı, 24 saatte transfüze edilen toplam fibrinojen miktarının eritrosit süspansiyonuna (ADE Fibrinojen/ES) oranının 30 günlük herhangi bir nedenden kaynaklanan ölüm veya kanamaya bağlı ölüm veya toplam ES transfüzyonu veya yaşam kalitesi üzerindeki etkisini belirlemektir. Bu çalışmanın diğer amaçları ise ADEF/ES oranının 24 saatlik ve 3 aylık tüm nedenlere bağlı ve kanamaya bağlı mortalite, mortaliteyi tahmin eden faktörler, komplikasyonlar, yoğun bakım ihtiyacı ve kalış süresi, morbidite, taburculuk şekli parametreleri ile ilişkisini belirlemektir.

Clinicaltrial numarası: NCT06021184
Etik kurul onayı: E2-23-4265, 07.06.2023
Bağımsız dış denetçi: Edward Gilbert-Kawai, MD, Critical Care and Anaesthesia Consultant, University College London, UKhemoraji@ireanetwork.org