OPICU - Observational Study for Peroperative care of patients requiring ICU (OPICU)

Observational Study for Peroperative care of patients requiring ICU (OPICU)

There is an increasing demand for intensive care unit (ICU) resources which were underlined during the COVID-19 pandemic. Demand exceeds the supply, and we must make a triage for the patients who really benefit from the ICU admission. A major group of ICU patients who are postoperative, or post-intervention admitted to the ICU. The aim of this study is to analyze the perioperative management of planned, unplanned, emergently admitted, planned but not admitted patients to Turkish intensive care units. During this analysis we aimed:

This is a prospective multicentric observational study about patients’ characteristics admitted to ICU postoperatively, and the support/ therapy that was applied during their ICU period, and postoperative complications.  During a one month, patients who are planned to be followed in ICU or who are planned but could not be admitted to the ICU will be screened.

Patients that will be analyzed are shown in table 1, this also includes patients with social reasons. Inclusion and exclusion criteria are shown in table 2.

The characteristics of the centers may differ. Meaning that some centers may have advanced monitoring units than other ICUs (such as step down unites, post operative care unites) These units can also enter the study specifying their unites in the entry.

Preoperative (ASA, CCI, POSSUM scores), intraoperative, and postoperative laboratory data, the fluid and blood products that have been given, preoperative comorbidities, the reason for ICU admission, SAPS III, APACHE II scores in the first 24hrs in ICU, therapy that was applied during their ICU stay (need for mechanical ventilation, vasopressor, or renal replacement therapy), postoperative complications (Clavien Dindo classification), survival, length of ICU and hospital stay, and readmission will be recorded. Postoperative complications according to Clavien Dindo classification  will be recorded until hospital discharge.

The primary aim of this study is to analyze the peri-operative management of planned, unplanned, elective, emergent,  surgical procedures in Turkish ICUs. To analyze the need of ICU treatment, to compare the effectiveness of the therapy modalities between the groups. To take a picture of these populations.

The secondary aims of this study were to identify the risk factors for ICU admission in postoperative  patients and develop a risk composite measure to predict its effective use. 

Our study aims to focus on perioperative care of postoperative patients and to optimize the therapy after surgery in terms of patient outcomes and critical care unite usage.    

Table 1 Patients that will be analyzed in the study 

-Planned (preoperative, peroperative, postoperative),

-Unplanned,

-Planned but not admitted,

-Admitted to ward postoperatively but admitted to the ICU in the first 48 hours after the operation,

-Planned or unplanned emergent operation,

-Readmission to ICU after 48 hours of ICU discharge.

Table 2 Inclusion and exclusion criteria’s

Inclusion criteria:

 1. Age ≥ 18 years
 2. Patients after elective/emergent surgical procedures 
 3. Planned, unplanned, emergent surgical procedures, planned but not admitted to the ICU after the operation.
 4. Unplanned but admitted to ICU after surgery in 48 hrs.
 5. Presence of informed consent

  Surgeries will be targeted within the broad subgroup domains of gynecology, neurosurgery, thoracic, urology, orthopedics/trauma, and abdominal surgery.

Exclusion criteria:

 1. Day-case surgery
 2. Cardiac surgery
 3. Pediatric surgery
 4. Patients admitted to ICU before surgery or already admitted in ICU and plan to be operated on.
 5. Denial of informed consent.
 6. All interventional procedures

Observational Study for Peroperative care of patients requiring ICU (OPICU)

Yoğun bakım ünitesine (YBÜ) olan talep, COVID-19 pandemisi sırasında ciddi bir artış gösterdi.  Talep arzı aştığından, YBÜ'ye yatıştan gerçekten fayda görecek hastalar için bir triaj yapmak zorunluluğu ortaya çıktı. YBÜ'ye yatırılan hastaların büyük kısmını ameliyat sonrası hastalar oluşturmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’deki yoğun bakım ünitelerine planlı, plansız, acil kabul edilen, planlı ancak kabul edilemeyen hastaların perioperatif dönemdeki yönetimini analiz etmektir. Bu analiz sırasında şunları amaçladık:

Bu çalışma, postoperatif olarak yoğun bakım ünitesine kabul edilen hastaların özellikleri, YBÜ süresince uygulanan destek/terapi ve postoperatif komplikasyonları hakkında Prospektif çok merkezli gözlemsel bir çalışmadır. Bir ay boyunca yoğun bakımda takip edilmesi planlanan veya yoğun bakıma yatırılması planlanan ancak kabul edilemeyen hastalar taranacaktır. Bir ay boyunca hastalardan verileri toplanacak ve yeni hastalar çalışmaya dahil edilirken, 1 ayın sonunda yeni hasta çalışmaya dahil edilmeyecektir. Çalışmaya dahil edilen hastalar yoğun bakımdan çıkana, hastaneden çıkana kadar takip edilecek, ayrıca 30 ve 90 günlük mortalite takip edilecektir.

Analiz edilecek hastalar Tablo 1'de gösterilmiştir, bu aynı zamanda sosyal nedenlerle başvuran hastaları da içerir. Dahil etme ve dışlama kriterleri Tablo 2'de gösterilmiştir.

Merkezlerin farklı özellikleri olabilir. Bazı merkezler postoperatif hastaları PACU ya da  postoperatif bakım üniteleri da izleyebilirler. Bu üniteler de giriş sırasında ünitelerinin özelliklerini belirterek çalışmaya katılabilir.

Ameliyat öncesi (ASA, Charson Comorbidite Index (CCI), POSSUM skorları), intraoperatif ve postoperatif laboratuvar verileri, verilen sıvı ve kan ürünleri, ameliyat öncesi komorbiditeler, YBÜ kabul nedeni, YBÜ'deki ilk 24 saatte SAPS III, APACHE II skorları, YBÜ süresince uygulanan tedavi (mekanik ventilasyon, vazopressör veya renal replasman tedavisi ihtiyacı), postoperatif komplikasyonlar (Clavien Dindo sınıflandırması), sağkalım, YBÜ ve hastanede kalış süreleri ve tekrar yatışlar(24-48 saat içinde operasyondan sonra) kaydedilecektir. Postoperatif komplikasyonlar, Clavien Dindo sınıflandırmasına göre hastaneden taburculuğa kadar kaydedilecektir. Uygun YBÜ kabulü, hastaların YBÜ de kalmaları sırasında Tablo 4’ deki özelliklerden birine sahip olmasıdır. Tablo 4'teki verilerin hiçbirini gerektirmeyen hastalar, uygun olmayan YBÜ kabulü olarak kabul edilecektir.

Bu çalışmanın temel amacı, Türkiye’deki Yoğun Bakım Ünitelerinde planlı, plansız veya acil cerrahi tedaviler sonrası yoğun bakıma alınan hastaların perioperatif yönetimini analiz etmektir. YBÜ tedavisi gerekliliğini analiz etmek, gruplar arasında tedavi yöntemlerinin etkinliğini karşılaştırmak ve bu popülasyonların bir resmini çekmek için yapılmıştır. Bu çalışmanın ikincil amaçları, postoperatif hastalarda YBÜ kabulü için risk faktörlerini belirlemek ve etkili kullanımını öngörmek için bir risk ölçüsü geliştirmektir.

Çalışmamız, postoperatif hastaların perioperatif bakımına odaklanmayı ve cerrahi sonrası tedaviyi hasta sonuçları ve yoğun bakım ünitesi kullanımı açısından optimize etmeyi amaçlamaktadır.

   Tablo 1: Çalışmada Analiz Edilecek Hastalar

Tablo 2: Dahil Etme ve Dışlanma Kriterleri

Dahil Etme Kriterleri:

Hariç Tutma Kriterleri: