PEDSGAP - Risk Factors For Pediatric Difficult Supraglottic Airway Placement And Management / Pediatrik Zor Supraglottik Havayolu Yerleştirmesi ve Ventilasyonu (PEDSGAP) İçin Risk Faktörleri

Risk factors for Pediatric Difficult Supraglottic Airway Placement and Ventilation (PEDSGAP): A Multicentric Prospective Observational Study

In recent years, more than 50% of pediatric general anesthesia procedures are managed with supraglottic airway devices (SGA), because it is easier to perform and less invasive than tracheal intubation. On the other hand, the use of SGA may also be associated with complications because it does not secure the airway as much as cuffed endotracheal tubes. Additionally, there are many perioperative factors that may increase the risk of difficulty during SGA placement and ventilation in children. Although SGA is widely used in pediatric anesthesia practice, the literature regarding its complications is insufficient. The main information related pediatric SGA placement obtained from either small comparative or retrospective studies. Therefore, the aim of this prospective, multicenter, observational study is to determine the frequency of “failure” or “difficulty” during insertion of SGA in children (1-12 years old), complications and to clarify possible risk factors with multivariate analyses. Ethical approval was obtained from the center of the study coordinator (NEU 2023/4300) and the study protocol was published on the public website of ClinicalTrials.gov. Based on pilot study data, approximately 3200 children are planned to be included in this study over a one-year period.

Pediatrik Zor Supraglottik Havayolu Yerleştirmesi ve Ventilasyonu (PEDSGAP) İçin Risk Faktörleri: Çok Merkezli Prospektif Gözlemsel Çalışma

Günümüzde pediatrik genel anestezi işlemlerinin %50'den fazlası supraglottik hava yolu cihazları (SGA) ile yönetilmektedir. Çünkü trakeal entübasyona göre uygulanması daha kolay ve daha az invaziftir. Öte yandan SGA kullanımı, hava yolunu kaflı endotrakeal tüpler kadar güvenceye almaması nedeniyle komplikasyonlarla da ilişkili olabilir. Bununla birlikte, çocuklarda SGA kullanımında başarısızlık riskini artırabilecek birçok perioperative faktör mevcuttur. Ek olarak SGA pediatrik anestezi pratiğinde yaygın olarak kullanılmasına rağmen, yetişkinlerin aksine komplikasyonları ile ilgili literatür yetersizdir. Pediatrik SGA ile ilgili temel bilgiler ya küçük karşılaştırmalı çalışmalardan ya da retrospektif çalışmalardan gelmektedir. Bu prospektif, çok merkezli, gözlemsel çalışmanın amacı çocuklarda (1-12 yaş) “zor” veya “başarısız” SGA yerleştirme sıklığını, komplikasyonları belirlemek ve olası risk faktörlerini çok değişkenli analizlerle açığa kavuşturmaktır. Çalışma koordinatörünün merkezinden etik kurul onayı alındı (NEU 2023/4300) ve çalışma protokolü ClinicalTrials.gov'un halka açık web sitesinde yayınlandı. Pilot çalışma verilerine dayanarak, bir yıllık bir süre içinde yaklaşık 3200 çocuğun bu çalışmaya dahil edilmesi planlanmaktadır.pedlar@ireanetwork.org